Høringssvar til betænkning 1544 om Folkekirkens styre

Kirkeministeriet udsendte i april 2014 Betænkning fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken og har bedt om høringssvar.

Pejlemærker

Jeg henviser i den forbindelse til mine bemærkninger af 31. oktober 2013, hvor jeg overfor debatoplægget udtrykker anerkendelse over de beskrevne pejlemærker for Folkekirken – herunder særligt nr. 2, som understreger folkekirkens tilstedeværelse overalt. Jeg hilser med tilfredshed, at der siden er tilføjet et 7. pejlemærke, som understreger det nære forhold mellem staten og folkekirken.

Derudover har jeg flg. bemærkninger til betænkningen:

Folkekirkeligt fællesudvalg vedr. økonomi

For så vidt angår spørgsmålet om et folkekirkeligt fællesudvalg til varetagelse af fælles økonomi og fælles anliggender støtter jeg flertallets anbefaling, som fremgår på sd 41 ff.

Man kan naturligvis sætte spørgsmålstegn ved, om de frie folkekirkelige organisationer overhovedet skal være repræsenteret, al den stund at de ikke bidrager til økonomien. Det kan også være vanskeligt at se, hvordan disse organisationer overhovedet skal kunne vælge deres repræsentanter. Ikke desto mindre ser jeg det som en vigtig anerkendelse af deres arbejde, at de medtages.

Indre kirkelige anliggender

Vedr. de indre kirkelige anliggender (liturgi, ritualer, salmebog m.m.), finder jeg det fortsat hverken ønskeligt eller hensigtsmæssigt, at disse indgår som en del af fællesudvalgets kompetenceområde. I stedet støtter jeg mindretallets forslag 10.5. (sd. 360), hvor jeg særligt hæfter mig ved §2 stk 2, hvor det hedder, at ministeren kun kan fremme en sag om ændret eller ny regulering af folkekirkens indre anliggender, såfremt den er tiltrådt af 8 ud af 10 biskopper. Dette svarer til den model, som jeg i mine bemærkninger af 31. oktober 2013 foreslår som en mulighed. Den vil netop efter min mening være en tilstrækkelig sikring og ordentlig varetagelse af beslutninger vedr. indre kirkelige anliggender.

Bispekollegiets lovfæstelse

I den forbindelse finder jeg det også udmærket, at bispekollegiet lovfæstes.

Bloktilskud

Vedr. spørgsmålet om bloktilskud anbefaler jeg, at statens støtte til folkekirken videreføres uændret som et tilskud, og jeg går andre ord ind for mindretallets anbefaling sd. 40.

Folkekirkemøde/-stævne

Endelig tilslutter jeg mig forslaget om afholdelse af et årligt folkekirkemøde/folkekirkestævne som beskrevet sd. 146.

 Steen Skovsgaard

Advertisement
Standard

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s